header-int

Senat

Share

Senat Akbid Muhammadiyah Kotim :

Ketua              :  Herli Gustiani, SST., M.Kes

Sekretaris        :  M. Suparta, SE

Anggota           :  1. Arifin Mastur, SKM., M.Kes

                          2. Hardianti Aprina, SST., M.Keb

                          3. Norwidya Priansiska, SST., M.Keb

                          4. Puspita Sari Pribadi, S.SiT., M.Kes

                          5. Vina Anggraini, S.ST., MH

Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim
FAX : 5312065211
TELP : 5312065211
EMAIL : akbidmuhkotim@gmail.com